Wat is St@rtman?

St@rtman is een actieheld ter bevordering van de verkeersveiligheid in de omgeving van en het stimuleren van duurzame mobiliteit op weg van en naar basisschool de St@rtbaan.
Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen gaan, liefst te voet of per fiets.

St@rtman staat symbool voor een veilige en kindvriendelijke woon-schoolomgeving en is hét aanknooppunt met de kinderen.

Welke zijn de hoofdtaken van de St@rtman?

De St@rtman ondersteunt de continue sensibiliseringscampagne op touw gezet door de ouderraad, in samenwerking met directie, kader en leerkrachten van de St@rtbaan.

Hij werkt mee aan en staat centraal bij allerlei acties gericht op een veilige schoolomgeving en de introductie van een duurzame mobiliteit met als doel de auto zoveel als mogelijk uit de schoolomgeving weg te houden. Elk schooljaar wordt hierbij rond een aantal thema’s gewerkt. De steeds terugkomende hebben betrekking op: fietsen of stappen naar school, zien en gezien worden in het verkeer, met een veilige fiets de baan op, fietshelm op, leren vaardig fietsen en de dodehoek problematiek bij een vrachtwagen.

De St@rtman brengt de veiligheid in de schoolomgeving extra onder de aandacht. Correct en veilig gedrag in het verkeer wordt toegejuicht en beloond. Storend en asociaal gedrag in het verkeer wordt op ludieke wijze aangepakt.

Met wie werkt de St@rtman samen?

De St@rtman krijgt hulp van de:

Schooldirectie en leerkrachten (educatie, omkadering en ondersteuning van de acties);
Ouderraad (stakeholder en meest betrokken partij);
Ouders (vervullen een niet te onderschatten voorbeeldrol);
Lokale politiezone (fietscontroles, handhaving, fietsexamen,…);
Gemeente (infrastructuur-wegmarkeringen, verkeersborden, kwaliteit fiets-en voetpaden,..);
Provincie (infoplatform, subsidies, educatieve steunmiddelen,…);
Derden (VCOV, BIVV, VSV, Fietsersbond,…).

Volg de St@rtman ook via www.facebook.com/superheldstartman

Het voormalige Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) heeft een interessant bundeltje uitgegeven met als onderwerp “Veilig naar school”.

Het bevat tal van nuttige tips voor de ouders, afhankelijk van hoe men zich naar school begeeft (te voet, per fiets, met het openbaar vervoer, met de wagen of met de brom-of motorfiets).

Deze folder is raadpleegbaar via deze link:  Folder Veilig naar school (tips voor ouders).

Strappen (stappen en trappen)

We zien je graag te voet, of rijdend op de fiets. Beter dan passief op de achterbank, kan je niet vroeg genoeg beginnen om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Kinderen leren zo van jongsafaan hoe het er in het verkeer aan toe gaat.

Week van de Mobiliteit

Mobiliteit is voor velen nog te vaak synoniem aan verplaatsingen met de auto. Een aantal Vlaamse duurzame mobiliteitsorganisaties bundelen de krachten in de Week van de Mobiliteit om hier verandering in te brengen en ons gedrag aan te passen. In principe valt deze samen met de derde week van september.

Een belangrijke doelstelling van dit evenement is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en is bovendien gezond voor je kind!

Om deze doelstelling te bereiken worden een aantal acties waaronder de Strapdag, georganiseerd. Basisschool de St@rtbaan is vanaf het schooljaar 2018-2019 een octopusschool en neemt in deze hoedanigheid deel aan dit initiatief van het Octopusplan, door de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten aan te moedigen om op die dag massaal te voet of met de fiets naar school te komen. Dit is een belangrijke stap om ouders en kinderen te sensibiliseren en te doen nadenken over hun mobiliteitsgedrag.

Nationale Applausdag voor Fietsers

De Nationale Applausdag voor Fietsers kadert in een initiatief van de Fietsersbond en vindt jaarlijks plaats op de eerste dag van de lente. Om de fietsers te feliciteren, te bedanken en aan te moedigen worden in gans Vlaanderen applausacties opgezet.
Ook Basisschool de St@rtbaan schrijft hierop in. Op die dag worden de fietsers op een welverdiend applaus getrakteerd bij aankomst op school en krijgen ze een leuke verrassing.

Goed zichtbaar zijn is belangrijk

Door goed zichtbaar te zijn, dragen kinderen die stappen/fietsen bij aan verkeersveiligheid.
Jongeren moeten zichzelf meer beschermen en mogen er niet van uit gaan dat automobilisten hen steeds in alle omstandigheden opmerken.

Hoe kan ik beter zien en gezien worden?

Kies voor kledij met opvallende kleuren overdag en heldere kleuren bij duisternis of in het donker. Een fluohesje is ideaal.

Tevens doeltreffend zijn reflecterende stroken en accessoires evenals een met fluo of reflecterend materiaal gepimpte boekentas of rugzak.

Een fiets met goede verlichting en wettelijke reflectoren is een must. Rijden met slecht werkende of zonder fietsverlichting is heel gevaarlijk. Het gevaar is niet zozeer dat jezelf minder ziet maar dat je te laat of niet wordt opgemerkt door de auto’s.

Het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (BIVV) heeft een brochure “Val op veilig! Val veilig op!” met tal van nuttige zichtbaarheidstips uitgegeven. Deze kan via webshop.bivv.be/nl aangekocht en gratis gedownload worden.

Helm Op Fluo Top

In aanloop naar de Helm Op Fluo Top actie, organiseert Basisschool de St@rtbaan jaarlijks een themadag in het teken van de zichtbaarheid. De St@rtman is van de partij, de leerlingen van het lager onderwijs krijgen tips om beter op te vallen in het verkeer, de kleuters maken spelenderwijs kennis met reflecterend materiaal. Iedereen krijgt een toepasselijk cadeautje.

Helm Op Fluo Top is een verkeersproject van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), waarmee de school naast het dragen van fluo/reflecterende kledij ook het dragen van de fietshelm op een leuke en eenvoudige manier wil aanmoedigen.

De kinderen met een fietshelm en/of fluo/reflecterende outfit worden beloond met stickertjes die ze op een spaarkaart kleven. Van zodra ze voldoende stickertjes gekleefd hebben, kunnen ze met hun spaarkaart gratis naar het Serpentarium in Blankenberge of naar ZOO Antwerpen of Planckendael.

Tussen de herfst- en de krokusvakantie deelt de St@rtman bijgestaan door de ouderraad op willekeurig gekozen ochtenden stickers uit aan de kinderen die in regel zijn. De stickers kunnen ook klassikaal worden gespaard en gekleefd op een speciale poster. De klassen die hun poster helemaal vol krijgen, maken kans op toffe prijzen.

Voorwoord van de directeur

Eerdere initiatieven zoals de Kiss-and-ridezone, het aanpassen van de schoolparking en het schoolfietspad tot aan de Halveweg hebben de schoolomgeving veiliger gemaakt.

Maar er is meer, want veiligheid is een zaak van én voor iedereen. We creëren vaak zelf de onveilige situaties door misschien te laat te vertrekken naar school of door fout te parkeren of door de afspraken in de Kiss & Ride-zone niet echt te respecteren.

En zo denkt ook St@rtman… een bizarre held die plots opduikt aan de schoolpoort. Hij zet ons aan om met z’n allen meer aandacht te besteden aan ons verkeersgedrag aan de schoolpoort. Hij moedigt ons daarenboven aan om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Met tal van acties staat hij de kinderen, de familie en het schoolteam met raad en daad bij.

We roepen daarom iedereen op om de afspraken en de verkeersregels in de schoolomgeving correct na te leven.

Johan Vanhoyland, directeur                                                                                                                                                                                                  

Gouden Regels voor meer veiligheid in de omgeving van basisschool de St@rtbaan:

 • In de Schelstraat hebben kinderen prioriteit. Auto’s moeten traag rijden (maximum 30km/hr) en moeten zich aanpassen aan voetgangers en fietsers.
 • Er is een veilige oversteekplaats (zebrapad) recht voor de rode schoolpoort, gebruik deze. Uiteraard is het van belang dat kinderen bij het oversteken voldoende uitzicht hebben. Geparkeerde en stilstaande auto’s in de buurt van de oversteekplaats zijn uit den boze.
 • De verkeersdrempels in de buurt van de school en aangekondigd door de verkeersborden F87, zijn bedoeld om de snelheid van de voorbijrijdende voertuigen in te perken. Het zijn GEEN voorrang verlenende oversteekplaatsen, let hier goed voor op.
 • Op deze verkeersdrempels mag niet geparkeerd noch stilgestaan worden. Vermijd dit dus in alle gevallen.
 • Ook op andere plaatsen in de buurt van de schoolpoort hebben kinderen onbelemmerd uitzicht nodig. Geparkeerde en stilstaande auto’s maken de straat voor kinderen onoverzichtelijk en gevaarlijk, daarenboven hinderen ze een vlot verkeer. Daarom moet het parkeer- en stilstandverbod aangegeven door verkeersborden E3, in de betrokken zones strikt nageleefd worden.
 • Het is verboden het portier van een voertuig te openen of open te laten, in- of uit een voertuig te stappen, zonder zich ervan vergewist te hebben dat dit de andere weggebruikers niet in gevaar kan brengen of hinderen. In het bijzonder voetgangers en fietsers lopen gevaar in geval van het onaandachtzaam openen van een portier.
 • Maak gebruik van het veilige fietspad tussen de schoolparking en Halveweg indien het op je weg van en naar school ligt.
 • In alle haast naar school komen, brengt jezelf maar ook anderen in gevaar. Bekijk hoe je het ochtendgebeuren anders en efficiënter kan organiseren. Met snelheid maak je de verloren tijd misschien wel goed, maar besef dan wel dat er risico’s genomen worden.
 • Rustig naar school komen zonder haast, geeft onze kinderen dadelijk de juiste houding om met een rustige gemoedstoestand de dag te beginnen.

Kiss-and-ridezone


Het autoverkeer aan de schoolpoort verloopt niet altijd even vlot. De kiss-and-ridezone in de schoolomgeving is bedoeld om voor meer structuur te zorgen bij het afzetten en ophalen van de kinderen, wat de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komt.

Gebruiksregels

In de kiss-and-ridezone is het verboden te parkeren.

Opdat de zone optimaal zou renderen, is het primordiaal dat de ouders, grootouders, … niet langer dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten of op te pikken.

Ouders, grootouders,…van kleuters krijgen de toestemming om hun kleuter(s) tot aan de poort te begeleiden en dan direct te vertrekken.

Ouders, grootouders,… van leerlingen van de lagere school gebruiken de kiss-and-ridezone zoals voorzien:
STOPPEN – UITSTAPPEN – VERTREKKEN (de kinderen worden NIET naar de poort begeleid). De boekentassen  gaan mee achterin in de auto om het uitstappen vlot te laten verlopen. De kinderen stappen uit van zodra de auto voor de eerste maal tot stilstand komt!

Wegrijden uit de kiss-and-ridezone doe je ENKEL in de rijrichting.

Bij het ophalen van de kinderen wordt vastgesteld dat sommige bestuurders de kiss-and-ridestrook ten onrechte als kortparkeerzone gebruiken. Dit moet vermeden worden vermits deze zone in de namiddag tevens wordt gebruikt om leerlingen af te zetten die op uitstap zijn geweest.

Fietscontroles zijn nuttig

Veel scholieren rijden met een fiets die technisch niet in orde is. Statistieken wijzen uit dat drie fietsen op de vier niet in orde zijn en dat één fiets op de drie beschouwd kan worden als gevaarlijk.

Er is dus nood aan regelmatige fietscontroles die omkaderd worden met voorlichting (over de verplichte fietsuitrusting, het nut van een veilig uitgeruste fiets) en het stimuleren van het regelmatig nazien en onderhouden van de eigen fiets.

Wanneer?

Er zijn twee momenten waarop een fietscontrole bijzonder zinvol is: in de herfst, dus voor de winter, wanneer een fiets het hard te verduren krijgt en in mei, dus voor de zomer, wanneer er veel wordt gefietst.

Het is daarenboven raadzaam om bestendig aandacht te hebben voor de toestand van de fietsen van de leerlingen. Zo kunnen er “on the spot” gerichte fietscontroles plaatsvinden (bijvoorbeeld controle van de fietsverlichting bij duisternis).

Werkwijze

Er zijn verschillende werkwijzen mogelijk, waarbij de voorkeur uitgaat naar volgende elkaar aanvullende controlevormen.

 • De leerlingen controleren zelf hun fiets.
 • De locale politie voert de controle uit.
 • De school organiseert de fietscontroles in samenwerking met de ouderraad en een aantal vrijwilligers. Een hulppakket hiervoor is gratis verkrijgbaar via de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

Rij met een veilige fiets!

Een fiets moet altijd in orde zijn! Dit is één der basisvoorwaarden van veilig fietsen. Van kapitaal belang zijn onder andere een goed werkende verlichting, de aanwezigheid en goede staat van de wettelijk vereiste reflectoren, goed werkende remmen, fietsbel en in goede staat verkerende banden.

Is je fiets gecontroleerd en is er iets mis mee? Laat dat vlug herstellen. Misschien kunnen papa of mama het probleem oplossen?
Er volgt misschien geen tweede controle, maar dat is geen reden om je fiets niet in orde te brengen! In het verkeer is een veilige fiets een noodzaak. Je kunt geluk in het verkeer een duwtje geven!

Wat zijn verkeersouders?

Verkeersouders zijn vrijwilligers die ijveren voor de verkeersveiligheid en -vaardigheid van schoolkinderen. Het project “Verkeersouder” van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) loopt reeds een tiental jaren. Naast ouders komen ook oma’s, opa’s, tantes, nonkels en andere vrijwilligers die niet noodzakelijk een band hebben met de school, in aanmerking.

Wat kunnen verkeersouders doen?
Helpen bij schoolactiviteiten inzonderheid wanneer deze betrekking hebben op verkeersveiligheid en mobiliteit.
Fietsgroepen begeleiden bij een schooluitstap.
Kleuters en peuters begeleiden tijdens de “leer vaardig FIETSEN” themadagen.Kinderen én ouders wijzen op verkeersproblemen.

Waarom verkeersouder worden?
De verkeersveiligheid van de leerlingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de directie en de leerkrachten. Ook als ouder heb je een verantwoordelijkheid. Samen bereik je meer!

Voordelen

Gratis startpakket (fluohesje, lidkaart, kortingsbon Bobbejaanland, …).
Gratis deelname aan de Dag Verkeer op School VSV.
Attentie om de verkeersouders te bedanken (Vb: gratis filmtickets). Toegang tot de facebookpagina “verkeersouders”.
Korting op alle VSV publicaties.

Interesse om verkeersouder te worden van de St@rtbaan?
Stuur een mailtje naar jean-pierre.thiry@telenet.be of bel naar 0477813546.

Garanties

Verkeersouder worden is een engagement op maat. Het opnemen van taken gebeurt op vrijwillige basis en afhankelijk van de tijd die de verkeersouder kan en wenst vrij te maken.

De opdrachten uitgevoerd als verkeersouder vallen onder de noemer van vrijwillige schoolactiviteiten en worden gedekt door de schoolverzekering, zowel op gebied van burgerlijke aansprakelijkheid als tegen lichamelijke ongevallen.
Meer informatie vind je op www.verkeersouders.be

Werkgroep Verkeer Zonhoven

De gemeente Zonhoven heeft een werkgroep verkeer opgericht die vier maal per jaar samenkomt. De meeste sociale groepen zijn vertegenwoordigd door afgevaardigden, o.a. van de scholen, oudercomité, andere adviesraden zoals de jeugdraad, sportraad, milieuraad, … Ook de gemeenteraadsfracties zijn hierin vertegenwoordigd. De belangrijkste thema‟s rond mobiliteit worden hier besproken. De verschillende doelgroepen kunnen ook zelf agendapunten aanbrengen.

Vertegenwoordiging

Basisschool De St@rtbaan wordt in de werkgroep vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de Ouderraad.
Voor nieuwe agendapunten, vragen, inputs inzake verkeer en mobiliteit die de school aanbelangen, kan contact worden opgenomen met de schooldirectie of rechtstreeks met Thiry Jean Pierre (jean-pierre.thiry@telenet.be – 0477/81 35 46).

Vergaderingen

De werkgroep vergadert viermaal per jaar, in principe in de loop van de maanden maart, juni, september en december.

Verslag van behandelde agendapunten die basisschool De St@rtbaan rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen.

 

 

Wil je te weten komen welke verkeersacties door De St@rtbaan jaarlijks worden opgezet en wens je de uitwerking ervan te kennen, raadpleeg dan het gewenste jaaroverzicht (via volgende link).